Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce:

Lenka Kalvodová - Reality Lenka Kalvodová

Se sídlem: Loděnice 208, 671 75

Sídlo kanceláře: Skácelova 1193/15, 612 00 Brno

IČO 67445331

Email: lenka@kalvodova-reality.cz

(dále jen „Realitní kancelář“)

 

Účely zpracování:

Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:

• Povinná identifikace a kontrola klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).

• Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Realitní kanceláří a Vámi nebo právnickou osobou, kterou zastupujete (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách.

 

Právní základ:

Realitní kancelář je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť' provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně z důvodů oprávněných zájmů realitní kanceláře a právnické osoby, kterou zastupujete. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci ani v ní pokračovat.

 

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s realitní kanceláří zpracovávat realitní makléř, který bude také Vaší kontaktní osobou. Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do interního systémů je pověřena Realitní kancelář a její makléři. Interní systém je spravován externí IT společností Poski.com s.r.o., IČO 27791505, se sídlem Slévárenská 404/13, Ostrava

 

Příjemci:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly klienta mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad).

Osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti a údaje vyplývající z rezervační smlouvy) mohou být předány zpracovateli smluvní dokumentace (advokát/advokátní kancelář}. Identifikační údaje příjemce Vám sdělí makléř.

Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek realitní kanceláře, inzertních a reklamních webových stránek

 

Doba uchování:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s realitní kanceláří. Po ukončení spolupráce si realitní kancelář ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

 

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování, popřípadě na omezení zpracování. PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ REALITNÍ KANCELÁŘE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD REALITNÍ KANCELÁŘ NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY. Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výše uvedené informace a ochrana podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) se vztahují v celém rozsahu pouze na klienty — fyzické osoby. V případě klientů — právnických osob — se ochrana podle GDPR vztahuje jen na identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby, která klienta zastupuje.