Obchodní podmínky 

 

Definice:

Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

Realitní činností

se rozumí zprostředkování uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo jiného práva opravňujícího užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, včetně zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

Realitní kanceláří

se rozumí Lenka Kalvodová (Reality Lenka Kalvodová) se sídlem Loděnice 208, 671 75, IČO 67445331

Realitním makléřem

se rozumí fyzická osoba podnikající na území České republiky jako realitní zprostředkovatel, jež je oprávněna poskytovat tyto služby v zastoupení Realitní kanceláře.

Smlouvou o poskytování realitních služeb

se rozumí písemná smlouva o realitním zprostředkování, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří a klientem.

Klientem

se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní

Etický kodex:

Realitní kancelář a makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky.

Smlouva o poskytování realitních služeb:

Realitní kancelář a makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy o poskytování realitních služeb. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody, poskytované nad rámec zákona klientovi, jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

Provize:

Za poskytování realitních služeb náleží realitní kanceláři provize stanovená ve smlouvě o poskytování realitních služeb. Realitní kancelář je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize včetně příslušné výše DPH, pokud je realitní kancelář plátcem DPH. Provize zahrnuje odměnu za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže, bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

 

Úschova peněžních prostředků a depozitní účty:

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel je realitní kancelář oprávněna přijímat rezervační poplatky (a to z pověření svého klienta a jako platební místo) na svůj účet, a to pouze do výše provize a pouze do doby uzavření zprostředkovávané smlouvy. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči konkrétní realitní kanceláři zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy u jiného subjektu a písemně potvrdí realitní kanceláři (postačí formou e-mailu), že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy.

 

Minimální rozsah realitních služeb:

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní realitní služby, není-li ve smlouvě uvedeno jinak:

  • provedení úvodní prohlídky nemovitostí a doporučení obvyklé výše kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu;
  • zpracování návrhu marketingové strategie a zpracování nabídky prodeje nemovitostí (včetně fotodokumentace) a zajištění jejich inzerce a zveřejnění na vybraných českých realitních internetových stránkách a případně dalších reklamních médiích;
  • obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitostí);
  • jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  • vypracování návrhu rezervační smlouvy a organizačně administrativní podpora při jejím uzavření se zájemcem;
  • zprostředkování přípravy návrhu standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu - v případě nájmu nemovitostí nájemní nebo podnájemní smlouvy, v případě prodeje nemovitostí kupní smlouvy, návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu;
  • zprostředkování úschovy kupní ceny nemovitostí u certifikované advokátní kanceláře dle čl. 6 těchto obchodních podmínek;
  • organizační podpora při jednání smluvních stran nezbytná k uzavření smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitostí včetně zprostředkování ověření podpisů);
  • zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
  • organizace předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Stav nemovitosti:

Je-li předmětem realitních služeb pro klienta vyhledání vhodných nemovitostí ke koupi či pronájmu, je realitní kancelář a makléři povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu vyhledaných nemovitostí, o kterých vědí nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti vědět mají, včetně informací o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na nemovitostech, které plynou z veřejných seznamů. Realitní kancelář předá takovému klientovi výpis z veřejného seznamu ohledně vyhledaných nemovitostí. Realitní kancelář a makléři však neodpovídají za újmu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

 

Informační povinnost:

Realitní kancelář a makléři po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

 

Reklamace:

Klient může kdykoli vznést reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb realitní kanceláře nebo makléře. Klient má právo kdykoli reklamovat kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.reality-kalvodova.cz. Realitní kancelář i pracovníci reklamačního oddělení jsou povinni jakoukoli připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

 

Povinné pojištění odpovědnosti za újmu:

Realitní kancelář a makléři jsou povinni mít sjednáno zákonné pojištění profesní odpovědnosti za způsobenou újmu po celou dobu poskytování realitních služeb.

 

Povinnost identifikace:

Realitní kancelář je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají mimo jiné povinnost provést identifikaci a kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

 

Mimosoudní řešení s pomocí ČOI:

Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz.